Privacyverklaring WelBevallen

(versie 14 januari 2020)

De diensten, aangeboden op de website WelBevallen.nl zijn een initiatief van Praktijk Soestdijk, een zorgverlener gevestigd aan de Koninginnelaan 5 te Soest, hierna verder te noemen ‘WelBevallen’. WelBevallen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens WelBevallen

 • Website:
  www.welbevallen.nl
 • Vestigingsplaats
  Koninginnelaan 5
  3762 DA  Soest
  Nederland
 • Telefoonnummer:
  06-14373061
 • Functionaris Gegevensbescherming:
  Kristel Winters
  te bereiken via: kristel@welbevallen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WelBevallen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@welbevallen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel van gegevensverwerking

De doelen en de grondslag op basis waarvan WelBevallen je persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van actieve aan jou verstrekte diensten en producten;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (enkel na expliciete goedkeuring door jou).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

WelBevallen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou als eigenaar van die gegevens.

 

Hoe lang en met welk doel we je persoonsgegevens bewaren

WelBevallen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De verstrekte persoonsgegevens worden gedurende 1 jaar om je op de hoogte te houden van de te leveren of reeds geleverde diensten. Indien je jezelf actief hebt opgegeven voor de ontvangst van een email-nieuwsbrief (door middel van een actieve aanmelding) dan slaan we je email adres voor een onbeperkte termijn op of tot het moment van afmelding. Bij afmelding op een nieuwsbrief houden wij een maximale verwerkingstijd van 2 weken aan.

E-mail correspondentie wordt in verband met latere contacten gearchiveerd in een daartoe aangewende, beveiligde clouddienst en op geen enkele wijze verwerkt of geanalyseerd. De genoemde correspondentie wordt enkel geraadpleegd indien wij op een later moment opnieuw door jou worden benaderd met vragen over reeds afgenomen of af te nemen diensten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WelBevallen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de primaire uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WelBevallen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WelBevallen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@welbevallen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

WelBevallen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WelBevallen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij maken wij gebruik van beveiligde servers in eigen beheer en/of professionele clouddiensten van onder andere Microsoft. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@welbevallen.nl